سری ویبرالوگ™

VIBRALOG™ SERIES

پایه ها - لرزه گیر صنعتی

به منظور کنترل ارتعاشات تاسیسات مکانیکی که بر روی کف قرار میگیرند، قرار گیری دستگاه روی پایه های میراگر الزامی است. تکنولوژی ویبرالوگ در این لرزه گیرها باعث گردیده دامنه کاملی از فرکانس های ارتعاشی توسط این پایه ها کنترل گردد.

تیپ ها

VS Series
VT Series
M Series

سیستم اینرسی

در جهت کاهش دامنه ارتعاشات می توان به دستگاه جرم اینرسی اضافه نمود. این اقدام به طور موثر می تواند به عملکرد سیستم میراگر نیز کمک نماید.

برای اضافه نمودن جرم به طور معمول از بتن مسلح استفاده می گردد.  بهترین محل قرار گیری این جرم در پایینترین نقطه دستگاه و به صورت یونیفرم در زیر شاسی آن میباشد و حداقل ضخامت آن 8 سانتیمتر پیشنهاد می گردد. کلیه تیپ ها در دسته پایه های ویبرالوگ امکان استفاده در این سیستم را دارا می باشند.

شاسی دستگاه
دستگاه
اتصال صلب
اینرسی

INERTIA

در جهت اجرای اینرسی به وسیله بتن، می توان دو روش را به کار گرفت:

1- ساخت اسلب بتنی در محل دیگر و حمل و قراردادن بر روی میراگرها

2- قالب بندی روی پایه های میراگر و بتن ریزی در محل دستگاه بدون نیاز به جابجایی

پایه میراگر
کف