سری ویبرالوگ™

VIBRALOG™ SERIES

آویزها

در جهت جداسازی پل های صوتی در آویزهای مورد استفاده در ساختمان و صنعت، مانند آویزهای تاسیسات سقفی و ساپورت لوله ها، و همچنین آویزسقف کاذب، راهکار استفاده از آویزهای ارتجاعی توصیه می گردد.  

تیپ ها

C50
C60
C70

سقف کاذب

یکی از روش های کاهش انتقال صدای کوبه ای ما بین، استفاده از آویزهای آکوستیکی سقف کاذب است. در این روش می توان حداقل 21 دسیبل صدای کوبه ای را کاهش داد.

سقف سازه ای
آویز ارتجاعی
آویز ترکیبی کناف
سقف کاذب کناف

راهنمای اجرا - سیستم کناف