آوالوژی پلاس

بهترین راه مقابله با نوفه کوبه ای

در جهت جلوگیری از انتشار نوفه کوبه ای و آثار مخرب آن، المان الاستیک (منعطف) در زیر کف نهایی قرار می گیرد تا کف شناور پدید آید. این کف شناور به عنوان یک محافظ عمل می کند به طوری که در اثر ضربات وارده مانند دویدن یا کشیدن وسایل به ارتعاش در می آید اما میزان زیادی از این ارتعاش را به سقف سازه ای منتقل نمی کند. این انرژی در کف شناور به صورت حرارت در بخش الاستیک تلف می گردد. همانطور که میدانیم ارتعاش در سقف سازه ای به واحد زیرین و حتی به قسمت های دیگر ساختمان منتقل شده و به شکل صدا یا حتی لرزش احساس می گردد.

بهترین راهکار از منظرهای فنی و اقتصادی استفاده از عایق صوتی کف در زیر کف شناور است. با توجه به شکل، عایق صوتی کف بر روی کف سازه ای فرش شده و بر روی آن لایه ای از سیمان اجرا می گردد. این لایه می تواند در حین اجرای سنگ یا سرامیک نیز به عنوان ملات در نظر گرفته شود.

به اشتراک گذارید